Добро пожаловать на наш сайт!

19.02.18 Цаган Сар

  • Печать

Орҗах Цаhан сар Ѳлзәтә цаhан хаалһта,

Үсн - тосн дала болҗ, Цандг – усн элвгдж,

Кѳк ноһан шавшҗ, Ѳндр теңгр ценкрлҗ,

Улан нарн мандлҗ, Эк болсн һазрт дулаһан ѳгтхә!